1. INTRODUCCIÓ
2. ACCÉS ALS INFORMES
3. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ
4. FUNCIONAMENT GENERAL DELS INFORMES


1. INTRODUCCIÓ

Els informes a Revo XEF tenen una gran importància per avaluar correctament la nostra empresa i en temps real. Aquests informes juguen un paper crucial en la gestió eficient del teu negoci, proporcionant dades valuoses per a la presa de decisions informades.2. ACCÉS ALS INFORMES

Podem accedir fàcilment a través del back-office i consultar diferents tipus d'informes:


3. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Els informes estan organitzats en categories lògiques per facilitar la navegació i l'accés a la informació rellevant. Des de l'informe de vendes fins als informes d'estoc, cada enllaç et porta a un conjunt específic de dades relacionades amb aquesta categoria.

Actualment, existeixen dos tipus d'informes per a cada categoria amb la finalitat de treballar en una millora contínua de la informació. Els anomenats nomInforme + old i els que únicament contenen el nom de l'informe.

IMPORTANT: Els llistats antics estan descatalogats però seguiran disponibles al back-office durant un temps limitat per facilitar la transició, els trobarem a LLISTATS - LLISTATS ANTIUS. A tenir en compte, que en aquests informes ja no es realitzen millores.


4. FUNCIONAMENT GENERAL DELS INFORMES

1. Rangs de dates:

S'han afegit nous rangs per tenir més opcions a l'hora de filtrar i realitzar comparatives de manera més eficient.2. Agrupar:

La funció "Agrupar" ens permetrà visualitzar els informes totalitzats utilitzant un o dos camps concrets. Per exemple, a la imatge inferior podem veure l'informe d'ordres agrupant per sala i empleat, i per això en la llista i la gràfica veurem els totals que ha fet cada cambrer per sala en el període seleccionat.Per agrupar haurem de fer clic sobre el camp "Agrupar per...", on sortirà un desplegable amb múltiples camps seleccionables específics per a cada informe (els camps de data estan disponibles en tots els informes).3. Comparar:

Amb aquesta funció apareix en certs informes, ens permet realitzar comparatives d'informes entre diferents períodes.

Quan hàgim realitzat una agrupació en un informe ens apareixerà el botó "Comparar", allà podrem triar un nou rang de dates per equiparar amb l'original:A la següent imatge veiem un exemple comparant la llista de productes del mes actual amb l'anterior, agrupats per categoria.4. Filtres:

Amb els filtres podrem restringir la informació que ens mostra cada llista. Cada llista disposarà d'uns filtres específics, podrem visualitzar la seva funció passant el ratolí sobre la icona:Els tipus de filtres són:

  • Camp obert: En aquest filtre podrem escriure qualsevol text o nombre per buscar els valors que el continguin. A la següent imatge veiem un exemple: En la llista de documents hem buscat "35" en el nom del document, i per això se'ns mostren totes les factures, albarans... que contenen aquest valor.  • Desplegable: S'obrirà un desplegable amb valors predeterminats, podem seleccionar múltiples.  • Rang d'hores: Podrem triar una hora límit inferior i/o superior per obtenir la informació generada durant aquest període.  • Igualtat/desigualtat numèrica: Amb aquest filtre podrem triar tots els valors que compleixin amb la relació que seleccionem. En el primer desplegable seleccionarem el tipus de relació: igual (=), major que (>), major o igual que (≥), menor que (<), menor o igual que (≤) i diferent de (<>). En el segon camp podrem escriure el valor numèric que volem filtrar. A la següent captura hem filtrat tots els documents amb un total major o igual a 20 €:També podrem filtrar alguns camps seleccionant-los directament en la mateixa llista, a la següent imatge veiem que hem filtrat l'informe de pagaments per "caixa central".5. Desar llistats personalitzats:

Ara, alguns informes també ens permeten desar-los, conservant així les configuracions personalitzades a l'haver aplicat les funcionalitats explicades en els punts anteriors.

Amb aquesta opció podrem crear informes que s'ajustin a les necessitats de cada negoci. Per desar un informe personalitzat només haurem de prémer "Desar" a la part superior dreta de la pantalla després d'aplicar els filtres/agrupacions/comparacions que ens interessin:Aquests informes apareixeran a Llistats - LLISTATS PERSONALITZATS. A la següent captura veiem un llistat personalitzat de devolucions, on hem filtrat l'informe de factures per comptador de devolucions:Si volem eliminar un llistat personalitzat només cal prémer sobre la paperera a la part dreta del llistat a la barra lateral.


6. Exportar:

Hem millorat les exportacions, continuarem utilitzant el botó exportar per generar un CSV amb el llistat seleccionat, però ara l'exportació s'executarà en segon pla per poder treure'n més informació, evitant problemes de sobrecàrrega. Un cop s'hagi generat l'arxiu el podrem descarregar des de "TASQUES" a la barra lateral com mostrem a la següent imatge: