Revo té a disposició de tots els usuaris una base de dades dins de la Back Office que detalla cadascuna de les accions efectuades sobre una comanda des de l'aplicació de Revo Xef.


Nota: El registre i moviments d'una comanda, només seran visible durant els primers 15 dies.


Per accedir al registre d'activitat:

1. Entreu al compte de la Back Office.

2. Informes.

3. Seleccioneu l'opció de registre d'activitat.


Un cop dins del registre d'activitat, podeu seleccionar les dates dins d'un rang personalitzat. En aquest mateix apartat, també trobareu una sèrie de filtres (opcionals) que podem usar per agilitzar la nostra cerca. Entre ells:

1. Filtreu per empleat.

2. Acció: Escriviu l'acció que voleu cercar.

3. ID: Detalleu la identificació de la comanda.


DETALLS DE CADA ERROR


Tot seguit trobarem el nom de l'error amb la seva explicació, per tal de poder interpretar amb facilitat les dades registrades en una comanda.

Nota: La icona "%@" que visualitzareu a continuació, és un camp variable dinàmic que canvia d'acord amb l'error.


 • Add default item: (%@) %@: Afegeix producte per defecte a l'ordre.
 • Added (%@) Afegeix producte a l'ordre.
 • Added discount (%@): Afegeix descompte a l'ordre.
 • Applied general discount to each content: S'ha aplicat un descompte general a tota l'ordre.
 • Can't lock because is locked by: %@: És impossible guardar l'ordre perquè està bloquejada per un altre usuari.
 • Cancel order: L'ordre ha estat cancel·lada.
 • Cash machine Canceled: Procés cancel·lat al calaix d'efectiu.
 • Cash machine charge completed: %.2f: La càrrega d'efectiu al calaix s'ha completat correctament.
 • Cash machine charge failed: %@: La càrrega d'efectiu al calaix NO s'ha completat.
 • Changed payment method: Modifica la forma de pagament de l'ordre.
 • Changed table name to %@: Canvia el nom de la taula.
 • Charge with mPOS: Activa el pagament amb mPOS.
 • Charged with (forma de pagament): Forma de pagament utilitzada per al cobrament de l'ordre.
 • Check if locked: Comprova si està bloquejada l'ordre.
 • Close without saving yet: Ordre tancada sense haver desat encara.
 • Close: Tanca ordre.
 • Delete invoice with id:%@: Elimina la factura.
 • Delete payment with id:%@: Elimina el pagament.
 • Discount removed: Descompte eliminat de l'ordre.
 • Exit kiosk mode: Sessió en mode Quiosc tancada.
 • Failed to get new invoice id: No es pot obtenir una nova factura.
 • Fast Cash: Cobrament ràpid.
 • Fast print check: Impressió ràpida.
 • Force unlock: Força desbloqueig d'una taula amb una ordre existent.
 • Invoice created: Factura creada.
 • Kitchen note printed: %@ to %@: Error en imprimir la nota a cuina.
 • Loaded table: (nom de taula) with (quantitat de productes) ítems: Taula carregada correctament.
 • Lock: Ordre bloquejada.
 • Login (S): Inici de sessió del compte.
 • Logout (S): Tanca sessió del compte.
 • Merge with %@: Ordre fusionada amb una altra.
 • Move content %@ to new table %@: Mou el contingut d'una ordre a una taula buida.
 • Move content %@ to table %@: Mou el contingut d'una ordre a una taula oberta.
 • Move to virtual %@: Mou una taula a virtual.
 • No need to save to server, order has't been changed: L'ordre no ha estat modificada.
 • No Network, went offline: Sense connexió, treballa en mode offline.
 • Open cash drawer: Calaix d'efectiu obert.
 • Order emptied: Ordre sense elements.
 • Order NOT Recovered: L'ordre NO s'ha pogut recuperar.
 • Order Recovered: L'ordre s'ha recuperat correctament.
 • Preview: Vista prèvia de l'ordre.
 • Print check from preview: Impressió del tiquet des de l'apartat de vista prèvia.
 • Print copy: Imprimeix còpia.
 • Print kitchen note: %@: Imprimeix nota a la cuina.
 • Print to kitchen failed: Error d'impressió a la cuina.
 • Print: Imprimeix ordre.
 • Quantity updated for producte from quantitat to quantitat: Quantitats modificades del producte a l'ordre.
 • Removed item: %@ (%@) with quantity: %@: Producte eliminat de l'ordre.
 • Reopen and delete Invoices: Ordre reoberta i factures eliminades.
 • Reopened: Ordre reoberta.
 • Reprinted invoice from tables layout: Reimpressió de factura des de la taula.
 • Retry to save: Reintent de desar l'ordre.
 • Save failed! %@: Error en desar l'ordre.
 • Save: Desar.
 • Send invoice by mail: Factura enviada correctament per email.
 • Set free 2: Surt de l'ordre sense afegir-hi cap producte.
 • Set free: Surt de l'ordre sense afegir-hi cap producte.
 • Toggle splited items: Productes dividits a l'ordre.
 • Try to print when locked by another: Intenta imprimir, però l'ordre està bloquejada per un altre usuari.
 • Trying to save when still saving ...: Intenta desar l'ordre quan encara l'està desant.
 • Unlock: Ordre desbloquejada.
 • Updated status: Actualització de les dades.
 • Went online: Connexió a internet, torneu a estar online.

Exemple de registre d'activitat

A continuació, hem seleccionat un parell d'ordres per analitzar les seves accions.

Ordre 1

Seguim els passos en aquest ordre.

 1. S'obre la taula B-23 amb 0 productes.
 2. S'afegeix 1 COCA COLA.
 3. S'afegeix 1 BARRETA AMB PERNIL IBERIC.
 4. El dispositiu comprova si està bloquejada la taula.
 5. Imprimeix a cuina.
 6. Es desa la comanda al dispositiu.
 7. Es desa la comanda al servidor.
 8. Es visualitza la taula amb la pantalla de "Vista prèvia".
 9. Es realitza la impressió del tiquet des d'aquesta mateixa pantalla.
 10. S'imprimeix el tiquet de la comanda.
 11. S'actualitza l'estat de la comanda.
 12. Es visualitza la taula amb la pantalla de "Vista prèvia".
 13. Es bloqueja l'ordre.
 14. S'obre la taula B-23 amb 2 productes.
 15. Es cobra amb la forma de pagament "Efectiu".
 16. Es tanca al servidor.
 17. Es tanca al local.
 18. Es desa.

Aquest és el procés que té una ordre simple. Ara anem a veure'n una de més complexa.

Ordre 2.1

 1. S'obre la taula 93 amb 0 productes.
 2. S'afegeix 1 BROCKMANS.
 3. S'afegeix 1 JOHNNIE WALKER ROIG.
 4. Comprova si està bloquejada.
 5. Imprimeix a cuina.
 6. Es desa l'ordre al dispositiu.
 7. Es desa l'ordre al servidor.
 8. Es visualitza la comanda des de la pantalla de "vista prèvia".
 9. Es visualitza la comanda des de la pantalla de "vista prèvia", però des d'un altre dispositiu.
 10. S'imprimeix el compte a través de la pantalla de "vista prèvia".
 11. S'executa la impressió del compte.
 12. S'actualitza l'estat de la comanda.
 13. Es visualitza la comanda des de la pantalla de "vista prèvia".
 14. Es bloqueja la comanda.

Ordre 2.2

 1. S'obre la taula 93 amb els 7 ítems.
 2. Es mou un producte (id virtual 614.107) a la taula 60B.
 3. Es visualitza la comanda des de la pantalla de "vista prèvia".
 4. Es bloqueja l'ordre.
 5. S'obre l'ordre 93 amb 6 ítems.
 6. Es comprova que no estigui bloquejada.
 7. Es desa al servidor.
 8. Es desa al dispositiu.
 9. Es visualitza la comanda des de la pantalla de "vista prèvia".
 10. S'imprimeix el compte a través de la pantalla de "vista prèvia".
 11. S'executa la impressió del compte.
 12. S'actualitza l'estat de la comanda.
 13. Es visualitza la comanda des de la pantalla de "vista prèvia".
 14. Es bloqueja l'ordre.
 15. S'obre la taula 93 amb 5 productes.
 16. S'afegeix un descompte anomenat "INVITACIÓ".
 17. Es imprimeix el tiquet de la comanda.
 18. Es comprova si està bloquejada.
 19. Es desa la comanda al dispositiu.
 20. Es desa al servidor.

En aquesta ordre hem pogut veure alguns casos més (Descomptes, moviment de taula...).