Hi ha diverses opcions per afegir el Widget de Revo FLOW a la teva pàgina web, però abans de començar, és fonamental configurar la URL. Un cop hagueu realitzat la configuració, podreu seleccionar l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats.

1. CONFIGURAR URL

2. AFEGIR UN ENLLAÇ PER RESERVAR

3. AFEGIR UN BOTÓ PER RESERVAR

4. INSERTAR UN IFRAME DINS LA PÀGINA


1. CONFIGURAR URL

1. Accedim al back-office de Revo FLOW.

2. Premem a Configuració / WIDGET.

3. En aquesta secció, trobarem el token necessari per a la URL.

4. La URL es forma de la següent manera (assegura't de substituir "{TOKEN}" amb el valor que has obtingut al pas anterior, sense incloure els claudàtors "{}"):

https://revoflow.works/widget/booking?widget_token={TOKEN}

5. Opcionalment, podem afegir al final de la URL el codi "&lang=", seguit del codi d'idioma que volem utilitzar (per exemple, "en" per a anglès, "fr" per a francès, "es" per espanyol, o "ca" per a català). Si no s'indica aquest paràmetre, s'utilitzarà l'idioma configurat al vostre compte per defecte.

6. Exemple d'una URL:

https://revoflow.works/widget/booking?widget_token=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345678998765432100000&lang=en

Ja tenim la URL configurada. Ara ja la podem fer servir per fer reserves a través del Widget.

Nota: Verifica que l'opció "Actiu" estigui activada; altrament, el Widget no funcionarà.

Atenció! Si fas clic a "Renew token", es generarà un nou token i l'anterior quedarà invalidat. Com a conseqüència, totes les URL creades amb el token anterior deixaran de funcionar.


2. AFEGIR UN ENLLAÇ PER RESERVAR

Per afegir un enllaç per reservar a la nostra pàgina web només cal crear una etiqueta "a" amb l'atribut "href" i indicar-li la URL que hem obtingut al punt 1 d'aquest article (l'estil d'aquest enllaç es pot canviar mitjançant [CSS] (https://www.w3schools.com/css/)).

Per exemple:

<a href="https://revoflow.works/widget/booking?widget_token={TOKEN}">Reserva ara!</a>

3. AFEGIR UN BOTÓ PER RESERVAR

Per afegir un botó per reservar a la nostra pàgina web només cal crear una etiqueta de tipus "button" i fer que en prémer-lo redireccioni a la URL que hem obtingut al punt 1 d'aquest article (l'estil d'aquest botó es pot canviar mitjançant [CSS] (https://www.w3schools.com/css/)).

Per exemple:

<button onclick="location.href='https://revoflow.works/widget/booking?widget_token={TOKEN}'">
     Reserva ara!
</button>

4. INSERTAR UN IFRAME DINS LA PÀGINA

Per inserir un marc a la nostra pàgina web on puguem fer reserves directament sense haver de sortir-ne podem utilitzar una etiqueta de tipus "iframe" amb l'atribut "src" i indicar-li la URL que hem obtingut al punt 1 d'aquest article (l'estil d'aquest iframe es pot canviar mitjançant CSS o directament al atribut "style").

Per exemple:

<iframe src="https://revoflow.works/widget/booking?widget_token={TOKEN}" allowtransparency="true" style="position:fixed; top:0px; left:0px; width:340px; height:700px ; z-index:99999;" frameborder="no"></iframe>